כללי

 1. אתר האינטרנט ASUSSTORE (להלן: “האתר“) המופעל על ידי חברת גי די  סי דאטה בע”מ, ח.פ.  513213074 (להלן: “החברה“), משמש כאתר סחר אלקטרוני לרכישת מוצרים. (להלן: “המוצרים“).
 2. קריאת התקנון מהווה אישור והסכמה לכל הסעיפים המופיעים בו. הרכישה דרך האתר מהווה הסכמת המשתמש לתנאים המפורטים באתר וחשיפה לתכני האתר באחריות המשתמש בלבד. המשתמש מצהיר ומאשר כי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד האתר ו/או מי ממפעיליו ו/או בעליו ו/או מי מטעמם.
 3. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את התקנון, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 4. החברה שומרת לעצמה את הזכות להסיר ו/או לשנות ו/או לערוך כל חומר ו/או מסר באתר ו/או התנאים לשימוש באתר ו/או הפסקת פעילות האתר באופן מלא או חלקי, אשר יופיע באתר לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 5. מבלי לגרוע מכלליות האמור, יובהר כי החברה רשאית להפסיק מדי פעם את פעילות האתר לשם תחזוקה שוטפת, תיקון, שדרוג ושיפור של התוכנות, החומרה או כל אמצעי טכנולוגי אחר המופעל על ידה באתר.
 6. אין באמור בתקנון זה כדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”) והתקנות אשר הותקנו מכוחו, ככל שהן חלות על האתר.
 7. התקנון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. כל האמור בתקנון זה בלשון זכר משמעו גם לשון נקבה.
 1. תנאי כשרות למשתמש האתר
  1. אדם רשאי לבצע רכישה דרך האתר בהתקיים התנאים המצטברים כדלקמן:
   1. כל אדם מעל גיל 18 או במידה והינך קטין כהגדרתו בדין (מי אשר טרם מלאו לו 18 שנה) או כל גורם אחר אשר נדרש את הסכמתו של צד שלישי לצורך ביצוע רכישה ו/או פעולה משפטית, הינך מצהיר ומאשר בזאת כי קיבלת את הסכמת הממונה/אחראי עליך (לרבות אפוטרופוסך ו/או הוריך ו/או הממונה על פי דין) וזאת לצורך ביצוע רכישות ו/או פעולות אחרות באתר זה.
   2. בעל תעודת זהות ישראלית או כל תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.
 2. המוצרים ואופן המשלוח
  1. המוצרים אשר יוצעו באתר מעת לעת ובכלל זה מבצעים, הטבות, הנחות והצעות מיוחדות, יהיו כולם כפופים לתנאים אותם תקבע החברה, ביחס לכל מוצר, על פי שיקול דעתה הבלעדי. החברה רשאית להפסיק ו/או לשנות את תנאי הרכישה ויתר המבצעים כאמור, בכל עת ובכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.
  2. תמונות המוצרים המוצגות באתר החברה הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות את החברה לכל דבר ועניין.
  3. החברה עושה כל מאמץ להציג באתר את המוצרים הקיימים במלאי בזמן אמת, אולם לעיתים אוזל המלאי של מוצר מסוים לפני שהוסר מהאתר. במקרה שהמוצר אזל מהמלאי טרם הסרתו מהאתר, תיצור החברה קשר עם הלקוח ותציע לו מוצר חלופי, ככל וקיים, ככל והלקוח לא מעוניין במוצר החלופי, תשיב החברה ללקוח כל סכום ששילם וללקוח לא תהיה כל טענה ו/או דרישה בעניין מהחברה ו/או מי מטעמה.
  4. אספקת המוצר תיעשה באמצעות חברת שליחויות לכתובת שהוזנה למערכת על ידי הלקוח ותאושר על ידי החברה בהתאם ובכפוף ללוחות הזמנים כמפורט ברשימה המצ”ב לתקנון זה.

למען הסר ספק מובהר כי האספקה היא בתחום מדינת ישראל בלבד.

ליישובים המוגבלים לגישה ו/או מרוחקים, החברה תהא רשאית לתאם עם הלקוח כתובת אספקה שונה מהכתובת שהוזנה על ידו למערכת.

  1. החברה תהא רשאית לאפשר איסוף עצמי בתיאום מראש עם הלקוח לפי התנאים שייקבעו על ידי החברה, במקרה כאמור לא ייגבו דמי משלוח מהלקוח.
 1. ביטול רכישה והחזרת מוצרים
  1. הלקוח רשאי לבטל עסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ”א-1981 והתקנות שהותקנו מכוחו וכפי שיפורט להלן:
   1. במקרה של ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה, הלקוח רשאי להחזיר את המוצרים שרכש באתר תוך 14 ימים מיום קבלתם או מיום קבלת תעודת משלוח ו/או חשבונית, לפי המאוחר מביניהם. יש להחזיר את המוצר באריזתו המקורית ככל האפשר.
   2. ביטול עסקה כאמור ייעשה באמצעות פניה לחברה בטלפון: 03-6871392 לאחר הודעת ביטול העסקה על ידי הלקוח, על הלקוח להחזיר את המוצר/ים לכתובת החברה רח’ נירים 1 תל אביב , בתיאום מראש עם החברה.
   3. לאחר החזרת המוצרים יזוכה הלקוח במחיר ששילם עבור המוצרים בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% או 100 ₪ לפני הנמוך מביניהם.
  2. במקרה בו המוצרים לא היו תקינים בעת קבלתם על ידי הלקוח, תעשה החברה כל מאמץ להחליף את המוצר הפגום במוצר תקין, אם יקבל הלקוח את ההצעה תספק החברה ללקוח את המוצר (בכפוף להחזרת המוצר התקול) והלקוח לא יחויב בדמי משלוח, ככל והלקוח יהיה מעוניין לבטל את העסקה, תבטל החברה את העסקה ותשיב ללקוח את התשלום ששילם בגין המוצרים  ולא תגבה מהלקוח דמי ביטול כלשהם.
  3. החברה רשאית להודיע על ביטול עסקת הרכישה וזאת במידה שתחול טעות בתיאור המוצר, במחירו, בתנאי התשלום המפורטים לידו, באספקתו, באחריות ובשירות הנוגעים לו, בהיטלים ובמיסים החלים עליו או בכל חומר  אחר הנוגע למוצר.
  4. כמו כן החברה תהא רשאית לבטל את העסקה כאשר קיימת בעיה בקבלת הנתונים מן הלקוח או שלא נתקבלו נתונים נדרשים מהלקוח.
  5. בוטלה העסקה על פי סעיף 4.3-4.4 לתקנון, תושב ללקוח מלוא התמורה ששילם ומעבר לכך לא יהיה זכאי הלקוח לכל פיצוי ו/או תשלום אחר מהחברה.
 2. אופן התשלום
  1. התשלום יתבצע ישירות לחברה או למי מטעמה.
  2. רכישה באתר מותנית בקבלת אישור של חברת האשראי לביצוע העסקה ו/או הרכישה של השרות, ככל שתאושר הזמנת המשתמש על ידי החברה וחברת האשראי, ותתבצע רכישה של מוצר-יחשב המשתמש משלב זה-כלקוח.
  3. במקרה בו בחר המשתמש שלא למסור פרטי כרטיס אשראי באתר, אלא באמצעות הטלפון, ייצור עימו נציג החברה קשר טלפוני לצורך קבלת פרטי האשראי. הפעולה תיחשב כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי על ידי מבצע הפעולה ואישורה על ידי החברה וחברת האשראי. מובהר כי היה והמשתמש בחר באפשרות לביצוע עסקה טלפונית כאמור בסעיף זה, והמשתמש לא השיב לפניה הטלפונית בתוך 7 ימים ממועד הפניה, תהיה החברה זכאית לבטל את ההזמנה.
  4. המשתמש מתיר בזאת לחברה לשמור ו/או לעשות שימוש בפרטים האישיים אשר הוזנו לתוך המערכת לשם יצירת קשר עימו ו/או לצרכים אחרים הנובעים מההתקשרות בין הצדדים.
  5. דמי משלוח בסך 40 ₪ לרכישה יחויבו במעמד ביצוע ההזמנה באתר.
  6. הזנת פרטים כוזבים הינה עברה פלילית והעושה כן צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.
  7. מוסכם כי החברה לא תהיה אחראית לטעויות בעסקה שנובעות מהכנסת פרטים שגויים למערכת.
  8. מוסכם כי הרישום המבוצע על ידי החברה (לרבות באתר) יהוו ראיה לכל הקשור לביצוע העסקה.
 3. אחריות
  1. החברה עושה מאמצים רבים על מנת להגן על המשתמשים באתר מפני סיכונים קיימים מעצם השימוש באינטרנט. על אף האמור, לא ניתן כידוע ליצור הגנה מוחלטת והחברה לא תישא באחריות לנזקים ו/או הפסדים מכל סוג שהוא העלולים להיגרם כתוצאה מגלישה ו/או שימוש באתר, חוסר זמינות של האתר או חוסר זמינות של שירות ו/או מוצר כלשהו.
  2. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יובהר כי לא יהיו למשתמשים טענות, תביעות ו/או דרישות כלפי החברה בגין כל נזק, הפסד, תשלום, הוצאה או אובדן רווח שיגרמו להם עקב השימוש באתר. כמו כן, יודגש כי החברה לא תישא באחריות כל שהיא לכל נזק, לרבות נזק עקיף, תוצאתי או לא ממוני שייגרם, אם ייגרם, למשתמשים עקב השימוש באתר.
  3. המשתמש מאשר בזאת כי ידוע לו שייתכן ויתרחשו תקלות טכניות אשר ימנעו ו/או ישבשו את השימוש באתר וכי החברה לא תישא באחריות כלשהי בדבר תקלות כאמור.
  4. כל המוצרים הנמכרים באתר החברה, מוצעים למשתמשים לרכישה במחיר הנקוב ובהתאם לתנאי הרכישה הנקובים באותה העת באתר.
  5. האחריות לפעולת המוצרים הינה בהתאם לתעודת האחריות המצורפת למוצר. האחריות הינה של הגוף החתום על תעודת האחריות ושלו בלבד.
  6. ככל ויגרמו לחברה נזקים כתוצאה משימוש המשתמש באתר, מתחייב הנ”ל לפצות ולשפות את החברה באופן מיידי בגין כל נזק כאמור וזאת לרבות בגין הוצאות משפטיות שיגרמו לחברה.
 4. אבטחת מידע ופרטיות באתר
  1. החברה שומרת במאגר שלה את פרטי הלקוח, כפי שהזין הלקוח בעת ביצוע הרכישה באתר.
  2. פרטי אמצעי תשלום (כגון כרטיס אשראי) אינם נשמרים במאגר החברה ומועברים ישירות לחברת האשראי באופן מאובטח לצורך ביצוע הרכישה.
  3. החברה אינה רשאית להעביר את פרטי הלקוח לצד ג’  כלשהו למעט לצדדים שלישיים (כגון חברת השליחויות)  לצורך ביצוע השלמת הרכישה .
  4. החברה נוקטת באמצעי הגנה סבירים ומקובלים לשמירת נתונים הלקוחות, אולם מאחר ומדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת, אין באפשרותה של החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה והחברה לא תהיה אחראית לנזקים ככל וייגרמו עקב חדירה למידע המאובטח ושמור על ידי החברה.
  5. המשתמש באתר מתחייב בזאת שלא לעקוף ו/או לפגוע בכל אמצעי אבטחה באתר. ידוע למשתמש כי הפרה בצורה כל שהיא של אמצעי אבטחה כאלה או אחרים במערכות האתר חושפת לאחריות ציבורית ו/או פלילית.
 5. הדין החל
  1. האתר והמידע המופיע בו, מוגנים עפ”י דיני זכויות יוצרים בישראל ובחו”ל. בכפוף לעשיית שימוש הוגן בלבד על-פי דינים אלה, אין להעתיק, לשנות, להפיץ, או לעשות שימוש מסחרי במידע, אלא ברשות בעלי הזכויות למיניהם.
  2. השימוש באתר וכל הנובע משימוש כזה כפוף לדיני מדינת ישראל, ולבתי המשפט במחוז תל אביב- יפו תהא סמכות השיפוט הבלעדית והיחידה בכל עניין הקשור בהם.
 6. לשאלות בקשר עם האתר ותוכנו ניתן ליצור קשר עם מחלקת שירות הלקוחות של החברה בטלפון:03-6871392.
 7. לקוח שירכוש הרחבת אחריות לא יהיה זכאי להחלפת מוצר במקרה של ריבוי תיקונים אלא לתיקון במסגרת האחריות בלבד. בנוסף זמן התיקון החל מהשנה השניה יהיה עד 21 ימי עסקים. במידה ויהיה חוסר בחלקים ולא ניתן יהיה לסגור את הקריאה בפרק זמן זה או לחילופין כל מקרה חריג שידרוש  החלפת המוצר לשיקולים הפנימיים של ASUS, ההחלפה תהיה במוצר מחודש (ריפרביש) ולא חדש.

 

תקנון אחריות

קובץ להורדה – אחריות אסוס

 

 

דילוג לתוכן